Het donkerste uur is net voor de dageraad. Hoe Trumpisme na Trump te transformeren? Over Post-Waarheid, Post-Democratie en Post-Humaniteit. - Otto Scharmer

Figuur 1: Drie kenmerken van Trumpism, drie capaciteiten om deze te transformeren (door Kelvy Bird)

Drie huidige condities

Figuur 2: Drie condities: Post-Waarheid, Post-Democratie, Post-Humaniteit (door Kelvy Bird)

Post-waarheid: Verspreiding van desinformatie, zaaien van twijfel en ontkenning

Post-Democratie: Versterkende Architecturen van de Scheiding

Post-Humaniteit: Het fanatisme en de angst aanwakkeren

Figuur 3: Drie condities van Trumpisme: Post-waarheid, Post-Democratie, Post-Humaniteit

Drie kerncapaciteiten voor het transformeren van Trumpisme

Figuur 4: Drie capaciteiten om Trumpisme te transformeren

Luisteren met nederigheid: Laat de realiteit met ons praten

Bouw Architecturen van Verbinding: Co-sensing Sociale Velden

Activeer Actie-Vertrouwen: Handelen vanuit de toekomst

Democratisering van de toegang tot Transformatie Vaardigheid

Figuur 5: Innovaties In Infrastructuur
Figuur 6: Drie Kern Capaciteiten voor Transformatie Vaardigheid (door Kelvy Bird)

u.school For Transformation

Figuur 7: School for Transformation

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simoon Fransen

Simoon Fransen

More from Medium

Objects, Date and Methods

Russia-Versteher 2.0

King Tuck’s Leaguewide Coronation

Is print dying out?