Het donkerste uur is net voor de dageraad. Hoe Trumpisme na Trump te transformeren? Over Post-Waarheid, Post-Democratie en Post-Humaniteit. - Otto Scharmer

Figuur 1: Drie kenmerken van Trumpism, drie capaciteiten om deze te transformeren (door Kelvy Bird)

“Je kunt alle mensen soms voor de gek houden en sommige mensen altijd, maar je kunt niet alle mensen de hele tijd voor de gek houden.”

“Deze verkiezing wordt een monumentaal moment,” zei mijn collega Frans S. uit Jakarta onlangs. “Ik volg het iedere minuut”, zegt onze Zambiaanse collega Martin Kalungu Banda die in het Verenigd Koninkrijk woont. Dit is niet alleen een verkiezing over de Amerikaanse democratie; het voelt als een referendum over onze aspiraties als mensheid.

Drie huidige condities

Figuur 2: Drie condities: Post-Waarheid, Post-Democratie, Post-Humaniteit (door Kelvy Bird)

Post-waarheid: Verspreiding van desinformatie, zaaien van twijfel en ontkenning

Post-Democratie: Versterkende Architecturen van de Scheiding

Post-Humaniteit: Het fanatisme en de angst aanwakkeren

Wanneer we onszelf onthouden te voelen verliezen we compassie en de relatie met zowel menselijk lijden als met vrijheid. Wanneer we onze unieke menselijke capaciteiten om te voelen aanboren, kunnen we de wereld waarvan we weten dat die mogelijk is aanboren. Daarom is Black Lives Matter zo belangrijk — het herinnert ons aan het belang van mensenlevens, vooral die als eerste niet meer bij onze gevoelsantennes komen als we ons van onze menselijkheid afsluiten”.

Figuur 3: Drie condities van Trumpisme: Post-waarheid, Post-Democratie, Post-Humaniteit

Drie kerncapaciteiten voor het transformeren van Trumpisme

Figuur 4: Drie capaciteiten om Trumpisme te transformeren

Luisteren met nederigheid: Laat de realiteit met ons praten

Bouw Architecturen van Verbinding: Co-sensing Sociale Velden

Activeer Actie-Vertrouwen: Handelen vanuit de toekomst

Democratisering van de toegang tot Transformatie Vaardigheid

Figuur 5: Innovaties In Infrastructuur
Figuur 6: Drie Kern Capaciteiten voor Transformatie Vaardigheid (door Kelvy Bird)

u.school For Transformation

Figuur 7: School for Transformation

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store